Gwbert, Aberteifi, Gorllewin Cymru, SA43 1PR
01239 623637
E-bostiwch ni

COVID-19 Visitor Guidance CY

COVID-19 Canllaw i Ymwelwyr

Diweddarwyd: 10 Awst 2020

 

Mae’ch diogelwch chi a diogelwch ein staff a’r gymuned leol yn flaenoriaeth i ni yn ystod y cyfnod hwn, felly gofynnwn i chi ddarllen trwy’r canllaw hwn cyn ymweld. Bydd hwn yn cael ei ddiweddaru wrth i fesurau newydd gael eu rhoi mewn grym gan Lywodraeth Cymru, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych arnynt cyn eich ymweliad. Mae’r mesurau canlynol wedi’u hystyried yn ofalus yn unol â chanllawiau’r llywodraeth a diwydiant.

 

Barod Amdani

Rydym wedi cofrestru â chynllun “Barod Amdani” Visit Britain. Hyn sydd i ddangos bod busnesau twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio’n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a’r diwydiant a bod ganddynt brosesau ar waith i gynnal glendid ac ymbellhau cymdeithasol.

Oes angen i mi gadw lle?

Nac oes, nid oes gennym system cadw lle ar-lein ar gyfer ymweliadau dydd i Barc y Fferm. Atyniad awyr agored ydyn ni gan mwyaf gyda digon o le i bawb allu ymestyn, ond byddwn yn monitro’r niferoedd ac os bydd angen annhebygol yn codi, hwyrach y bydd rhaid i ni gael polisi un mewn/un allan wrth y fynedfa.

 

Profi, Olrhain, Diogelu

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r cyngor lleol, bydd prif aelod eich parti’n cael ei ofyn i adael Enw a Rhif Ffôn wrth gyrraedd. Bydd y rhain yn cael eu cadw am 21 niwrnod yn unig ac ond yn cael eu defnyddio at Ddibenion Profi, Olrhain a Diogelu. Byddant yn cael eu rhannu dim ond gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru byddant yn gofyn at ddibenion olrhain cysylltiadau.

 

Taliadau â Cherdyn

Defnyddiwch daliadau digyswllt a cherdyn lle bo’n bosibl. Bydd peiriannau arian yn cael eu glanhau’n rheolaidd. Gallwn barhau i gymryd arian parod os oes angen.

 

Beth sydd ar agor ac ar gau?

Ardal chwarae awyr agored
Caffi awyr agored – mae gennym ardal batio fawr iawn
Caffi dan do – mae ein caffi yng nghanolfan yr ymwelwyr wedi’i awyru’n dda gyda digon o le i roi pellter cymdeithasol rhwng byrddau a nenfwd uchel iawn.
Toiledau
Ymweld ag anifeiliaid y fferm a’u bwydo
Cerdded i’r ardal gwylio morloi
Siop roddion

Chwarae dan do – yn aros ar gau

 

A fydd eich toiledau ar agor?

Byddant a byddwn yn glanhau’n toiledau’n fwy cyson. Bydd angen i chi ddefnyddio’r glanweithydd dwylo cyn mynd i mewn i’r toiledau a golchi’ch dwylo’n drwyadl gyda sebon a dŵr poeth cyn gadael. Ni fyddwn yn goruchwylio’r toiledau felly gofynnwn i chi ddilyn y canllawiau hyn. Rydym wedi gosod glanweithyddion dwylo ychwanegol o gwmpas Parc y Fferm ochr yn ochr â’n cyfleusterau golchi dwylo presennol.

 

Peidiwch ag ymweld os oes gennych symptomau

IOs ydych chi’n dangos unrhyw symptomau COVID-19 fel gwres, peswch parhaus, colli synnwyr arogli neu flas neu os ydych chi’n hunan-ynysu neu’n gwarchod, peidiwch ag ymweld.

 

Ymbellhau Cymdeithasol

Rydym wedi cymryd mesurau ym Mharc y Fferm i annog ymbellhau cymdeithasol, byddwch yn ofalus i ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ac arwyddion, ac os oes modd, edrychwch ar reoliadau Llywodraeth Cymru cyn ichi ddod. Mae’r pellter 2m ar waith yng Nghymru o hyd.

Yn ogystal, rydym wedi gosod sgriniau amddiffynnol ar ein cownteri wrth y fynedfa, y siop a’r caffi.

Bydd rhieni neu warcheidwaid yn gyfrifol am sicrhau bod eu plant yn dilyn y canllawiau sydd ar waith. Mae gennym gyfrifoldeb i ofalu am ein gilydd ac os byddwn yn cydweithio, gallwn gadw’n ddiogel.

 

Y Gwersyll

Rydym yn cadw lleoedd fel a ganlyn; ewch i’n gwefan i gael prisiau a hefyd i gadw’ch lle ar-lein.

20 Gorffennaf ymlaen
Gall faniau gwersylla a charafannau sydd â’u cyfleusterau ymolchi eu hunain gadw lle gyda chysylltiad trydanol neu beidio. Bydd cyfleusterau’r cawodydd, y toiledau a golchi llestri ar gau.

25 Gorffennaf ymlaen
Gallwn hefyd gymryd pebyll gan y bydd cyfleusterau’r cawodydd, y toiledau a golchi llestri ar agor.

SYLWCH: rydym ond yn derbyn lleoedd sydd wedi’u cadw ymlaen llaw ar gyfer ein gwersyll er mwyn i ni allu rheoli’r niferoedd yn ofalus. Ni fyddwn yn derbyn ymholiadau wrth basio.

Bydd pellter cymdeithasol rhwng lleiniau yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru a’r diwydiant.

Byddwn yn gweithredu polisi un teulu ar y tro yn ein cawodydd, toiledau ac ardal golchi llestri er mwyn galluogi pellter cymdeithasol. Bydd y cyfleusterau’n cael eu glanhau’n fanwl iawn ddwywaith y dydd a bydd ardaloedd sy’n cael eu cyffwrdd yn fynych fel tapiau dŵr a gwaredu gwastraff cemegol yn cael eu glanhau’n gyson. Lle bo’n bosibl, os oes gennych eich cyfleusterau eich hun yn eich fan gwersylla neu garafán, argymhellwn eich bod yn eu defnyddio nhw. Rydym hefyd wedi gosod glanweithyddion dwylo ychwanegol nesaf at ardaloedd sy’n cael eu cyffwrdd yn fynych.

Peidiwch â gadael i blant lenwi’ch cyflenwadau dŵr. Goruchwyliwch eich plant drwy’r amser er mwyn gallu cynnal pellter cymdeithasol rhwng gwahanol grwpiau.

Argymhellir bod gwersyllwyr yn dod â’u sebon, glanweithydd dwylo, menig a mygydau eu hunain. hefyd.

Parchwch le’ch cyd-wersyllwyr.